Przejdź do treści
! UWAGA !
|

Mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy
Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
1)najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
2)osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
3)osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
4)innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
5)osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.
Aby uzyskać dodatek mieszkaniowy należy spełniać dwa warunki:
I warunek:
 • okazać się dochodem z ostatnich trzech miesięcy
Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.
II warunek:
1. Powierzchnia zajmowanego lokalu, w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekracza:
 • 35 m2 - dla 1 osoby,
 • 40 m2 - dla 2 osób,
 • 45 m2 - dla 3 osób,
 • 55 m2 - dla 4 osób,
 • 65 m2 - dla 5 osób,
 • 70 m2 - dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.
2. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.
3. Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:
 • 30% albo
 • 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.
Wysokość dodatku mieszkaniowego zależy od:
1. wysokości wydatków poniesionych na utrzymanie mieszkania,
2. dochodu i liczby osób w gospodarstwie domowym.
Nie przyznaje się dodatku, jeśli jego wysokość miałaby być niższa niż 2% najniższej emerytury.

Do wniosku należy dołączyć:
 • Zaświadczenie z zakładu pracy: średni dochód z ostatnich trzech miesięcy tj. przychód pomniejszony o składki ZUS i koszty uzysku
 • Odcinki rent i emerytur (zaświadczenie z ZUSu)
 • Decyzje o zasiłkach rodzinnych i przyznające fundusz alimentacyjny
 • Wyrok zasądzający alimenty
 • Zaświadczenie z PUP
 • Stypendia studentów
 • Oświadczenie z działalności gospodarczej
 • Oświadczenie o pracy dorywczej
 • W przypadku lokali mieszkalnych niewyposażonych w centralne ogrzewanie lub/i ciepłą wodę lub/i gaz przewodowy należy dostarczyć fakturę za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy (zużycie kilowatogodzin)
wyszukiwarka
szukaj