Przejdź do treści
! UWAGA !
|

Stypendium szkolne

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM W POSTACI STYPENDIUM SZKOLNEGO
 
KOGO DOTYCZY
Procedura dotyczy:
 1. uczniów szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 2. wychowanków publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży,
  a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 3. uczniów szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 4. słuchaczy niepublicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
 
WYMAGANE DOKUMENTY
 1. Wniosek.
 2. Załączniki:
 • Zaświadczenie o wysokości dochodu netto z zakładu pracy (oryginał).
 • Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (oryginał).
 • Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych lub aktualny nakaz płatniczy (oryginał).
 • Zaświadczenie z Urzędu Pracy o otrzymywanych świadczeniach dla bezrobotnych (oryginał) lub oświadczenie o nie pobieraniu świadczeń dla bezrobotnych – oryginał. (Druk do pobrania
   w formacie PDF, do otwarcia potrzebny program Adobe Reader).
 • Przelewy lub przekazy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą do ich płacenia na rzecz innych osób lub pobierają alimenty (oryginał lub kopia).
 • Odcinek renty lub emerytury (oryginał).
 • Zaświadczenie o pobieraniu świadczeń rodzinnych (oryginał).
 • Oświadczenie o dochodach uzyskiwanych z pracy dorywczej (oryginał).
3.     Do wglądu:
 • Dowód osobisty lub paszport (przy oświadczeniu o nie pobieraniu świadczeń dla bezrobotnych)
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jednorożec – pok. nr 2 (parter) – od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy Ośrodka.
 

OPŁATY

Nie podlega opłatom.
 
TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
W terminie 30 dni wydawana jest decyzja, którą wnioskodawca może odebrać osobiście lub za pośrednictwem poczty za zwrotnym poświadczeniem odbioru. Jeżeli sprawa okazałaby się szczególnie skomplikowana, wówczas termin może być przedłużony do 60 dni, o czym Wnioskodawca zostanie zawiadomiony na piśmie drogą pocztową.
W terminie 14 dni po otrzymania decyzji następuje wypłata zasiłku.
 

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w  terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 
 
 
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Kierownik Ośrodka  Pomocy Społecznej w Jednorożcu – Pani Alicja Kamińska
pok. nr 4 (parter), tel. (29) 751- 88- 53.
 

UWAGI

 1. Stypendium szkolne może być udzielane uczniowi w formie:
 1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, w szczególności udziału w wyrównawczych zajęciach edukacyjnych i innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę jak wyjścia / wyjazdy do teatru, kina, wystawy, na wycieczki szkolne, zielone szkoły itp;
 2. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności nauki języków obcych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych, zajęć na basenie i innych rozwijających uzdolnienia ucznia.
 3. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczegól­ności zakupu:
 1. podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek  pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego,
 2. programów komputerowych, dyskietek i innych pomocy do nauki informatyki,
 3. zeszytów, długopisów, piórników, plecaków itp.,
 4. stroju sportowego i innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę.
 1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobie­raniem nauki poza miejscem zamieszkania w odniesieniu do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycieli kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, a w szczególności zakwaterowania w bursie, internacie, transportu środkami komunikacji zbiorowej, posiłków w stołówce szkolnej, internacie.
 2. Świadczenia pieniężnego, jeżeli Wójt Gminy uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt 1) – 3), a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych także w formie, o której mowa w pkt 4), nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów, udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt l)-4), nie jest celowe.
 1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się
  o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł.
 2. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, na­uczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.
 
PODSTAWA PRAWNA:
 • Art. 90b, art. 90c ust.2, art. 90d ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
  (Dz. U z 2019 r. poz. 1481, z późn. zm.).
 • Uchwała nr IV/19/07 Rady Gminy Jednorożec z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jednorożec” (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 81, poz. 1864).
 • Uchwała Nr XII/49/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie zmiany „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jednorożec” (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 136, poz. 4359).
 
wyszukiwarka
szukaj