Przejdź do treści
! UWAGA !
|

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze
USŁUGI  OPIEKUŃCZE
 
 

KOGO DOTYCZY

 1. Osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.
 2. Osób w rodzinie, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a żaden z innych domowników nie może takiej pomocy zapewnić.
 

WYMAGANE  DOKUMENTY

 1. Podanie KLIK.
 2. Załączniki:
 • Zaświadczenie o dochodach osoby wymagającej pomocy w formie usług opiekuńczych (oryginał).
 • Zaświadczenia o dochodach członków rodziny wspólnie zamieszkałych (oryginały) – dla osób w rodzinie.
 
OPŁATY
Osoby i rodziny korzystające z usług opiekuńczych zobowiązane są do ponoszenia opłat za ich wykonywanie
 
 • Osoby samotne przy dochodzie poniżej  kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej – 701,00 zł – nie ponoszą odpłatności, przy  wyższym dochodzie odpłatność wynosi:
  •  10 % kosztów usług przy dochodzie od 101 – 150 % kryterium dochodowego
  •  15 % kosztów usług przy dochodzie od 151 – 200 % kryterium dochodowego
  •  20 % kosztów usług przy dochodzie od 201 – 250 % kryterium dochodowego
  •  25 % kosztów usług przy dochodzie od 251 – 300 % kryterium dochodowego
  •  30 % kosztów usług przy dochodzie od 301 – 350 % kryterium dochodowego
  •  powyżej 351 % kryterium dochodowego pełna odpłatność za usługi.
 
 • Osoby w rodzinie przy dochodzie poniżej kryterium dochodowego na osobę w rodzinie – 528,00 zł – nie ponoszą odpłatności, przy wyższym dochodzie odpłatność wynosi:
 • 15 % kosztów usług przy dochodzie od 101 – 150 % kryterium dochodowego,
 • 20 % kosztów usług przy dochodzie od 151 – 200 % kryterium dochodowego,
 • 25 % kosztów usług przy dochodzie od 201 – 250 % kryterium dochodowego,
 • 30 % kosztów usług przy dochodzie od 251 – 300 % kryterium dochodowego,
 • 40 % kosztów usług przy dochodzie od 301 – 350 % kryterium dochodowego,
 • powyżej 351 % kryterium dochodowego pełna odpłatność za usługi.
 
Płatne w kasie Urzędu Gminy w Jednorożcu (ul. Odrodzenia 14) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 14.20.
 
 MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
     Ośrodek Pomocy Społecznej w Jednorożcu – pok. nr 2 (parter) – od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy Ośrodka.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

W sytuacji nagłej potrzeby przyznania usług, przyznaje się usługi w ciągu 2 dni. W pozostałych przypadkach  w ciągu 1 miesiąca  zgodnie z ustaleniami  podjętymi przez pracownika socjalnego przeprowadzającego wywiad środowiskowy z osobą wymagającą pomocy w formie usług opiekuńczych Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego wydaje się decyzję administracyjną.
Odbiór decyzji za pośrednictwem opiekunki świadczącej usługi opiekuńcze lub za pośrednictwem poczty za zwrotnym poświadczeniem odbioru.
 
TRYB  ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w  terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 

JEDNOSTKA  ODPOWIEDZIALNA

Kierownik Ośrodka  Pomocy Społecznej w Jednorożcu – Pani Alicja Kamińska
pok. nr 4 (parter), tel. (29) 751-88-53.
 

UWAGI

Zakres usług opiekuńczych wykonywanych przez opiekunki domowe u podopiecznych:
 1. zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych:
 • sprzątanie mieszkania,
 • robienie zakupów,
 • przyrządzanie posiłków,
 • przynoszenie wody i opału,
 • palenie w piecu,
 • pranie odzieży i bielizny.
 1. opieka higieniczna:
 • pomoc przy kąpieli i myciu osobom niedołężnym i leżącym,
 • pomoc w dotarciu do placówki służby zdrowia lub zamówienie wizyty domowej.
 

PODSTAWA  PRAWNA

 • Art. 36 pkt 2 lit. l, art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z poźniejszymi zmianami).
 • Uchwała Nr III/10/97 Rady Gminy Jednorożec  z dnia 14 sierpnia 1997 roku w sprawie zakresu, zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.
wyszukiwarka
szukaj