Przejdź do treści
! UWAGA !
|

Zasiłek stały

Zasiłek stały
ZASIŁEK STAŁY
       
KOGO DOTYCZY
 1. Osób pełnoletnich samotnie gospodarujących, całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku (kobieta 60 lat, mężczyzna 65 lat) lub niepełnosprawności (w stopniu znacznym lub umiarkowanym), jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej – 701,00.
 2. Osób pełnoletnich pozostających w rodzinie, całkowicie niezdolnych do pracy  z powodu  wieku lub niepełnosprawności (w stopniu znacznym lub umiarkowanym),  jeżeli ich dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego  na osobę w rodzinie – 528,00 zł.
 
WYMAGANE DOKUMENTY
 1. Podanie KLIK.
 2. Załączniki:
  • Zaświadczenia o dochodach (netto) wszystkich członków rodziny (oryginały).
  • Nakaz płatniczy z podatku lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego (w ha przeliczeniowych) jeżeli rodzina posiada gospodarstwo rolne (oryginał).
  • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach jeżeli członek rodziny prowadzi działalność gospodarczą (oryginał).
  • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w przypadku ubiegania się o zasiłek osoby niepełnosprawnej (oryginał).
 1. Do wglądu: dowód osobisty.
   
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jednorożcu – pok. nr 2 (parter) – od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy Ośrodka.
 
OPŁATY
Złożenie wniosku wraz z załącznikami nie podlega opłatom.
 
TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
W ciągu 14 dni od daty złożenia dokumentów przeprowadza się wywiad środowiskowy.
W przypadku  przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów wydanie decyzji następuje w ciągu   miesiąca. Jeżeli sprawa okazałaby się szczególnie skomplikowana, wówczas termin może być przedłużony do 2 miesięcy, o czym Wnioskodawca zostanie zawiadomiony na piśmie drogą pocztową.

Odbiór decyzji może nastąpić osobiście przez Wnioskodawcę lub za pośrednictwem poczty
za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

 

TRYB  ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w  terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 

JEDNOSTKA  ODPOWIEDZIALNA

Kierownik Ośrodka  Pomocy Społecznej w Jednorożcu – Pani Alicja Kamińska
pok. nr 4 (parter), tel. (29) 751-88-53.
 
UWAGI
 1. Zasiłek stały ustala się w wysokości różnicy między:
 • kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645,00 zł miesięcznie – w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
 • kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie – w przypadku osoby w rodzinie.
 1. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30,00 zł miesięcznie.
 2. W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej zasiłek stały nie przysługuje.
 3. Osobę przebywającą w domu pomocy społecznej lub ubiegającą się o przyjęcie do niego uznaje się za osobę samotnie gospodarującą, jeżeli przed przyjęciem do domu pomocy społecznej lub rozpoczęciem oczekiwania na miejsce w takim domu była uprawniona do zasiłku stałego.
 
PODSTAWA PRAWNA
Art. 36 pkt 1 lit. a, art. 37 ustawy  z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej  (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1507, z  późniejszymi zmianami).
 

 

wyszukiwarka
szukaj