Przejdź do treści
! UWAGA !
|

Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy
ZASIŁEK OKRESOWY
 
KOGO DOTYCZY
Zasiłek okresowy przysługuje:
 1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej – 701,00 zł,
 2. rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny – 528,00 ,
która znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, brak możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń
z innych systemów zabezpieczenia społecznego.
 

WYMAGANE  DOKUMENTY

 1. Podanie KLIK.
 2. Załączniki:
 • Zaświadczenie o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (oryginał).
 • Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej
  w przypadku występowania  bezrobocia w rodzinie (oryginał).
 • Zaświadczenie lekarskie o długotrwałej chorobie członka rodziny (oryginał).
 • Orzeczenie o niepełnosprawności  w przypadku osoby niepełnosprawnej (oryginał).
 • Decyzja organu rentowego o braku uprawnień do renty (oryginał).
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jednorożcu – pok. nr 2 (parter) – od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy Ośrodka.
 
OPŁATY
Złożenie wniosku wraz z załącznikami nie podlega opłatom.

TERMIN  I  SPOSÓB  ZAŁATWIENIA  SPRAWY

W ciągu 14 dni od daty złożenia dokumentów przeprowadza się wywiad środowiskowy.
W przypadku  złożenia wszystkich wymaganych dokumentów wydanie decyzji następuje w ciągu   miesiąca. Jeżeli sprawa okazałaby się szczególnie skomplikowana, wówczas termin może być przedłużony do 2 miesięcy, o czym Wnioskodawca zostanie zawiadomiony na piśmie drogą pocztową.

Odbiór decyzji może nastąpić osobiście przez Wnioskodawcę lub za pośrednictwem poczty
za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

 

TRYB  ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w  terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 

JEDNOSTKA  ODPOWIEDZIALNA

Kierownik Ośrodka  Pomocy Społecznej w Jednorożcu – Pani Alicja Kamińska
pok. nr 4 (parter), tel. (29) 751-88-53.
 

UWAGI

Zasiłek okresowy ustala się do wysokości różnicy między:

 • kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418,00 zł miesięcznie – w przypadku osoby samotnie gospodarującej;
 • kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny – w przypadku rodziny.
 1. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy ustalonej w sposób określony
  w punkcie A.
 2. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20,00 zł miesięcznie.
 3. Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.
 

PODSTAWA PRAWNA

Art. 36 pkt 1 lit. b, art. 38 ustawy  z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507,  z późniejszymi zmianami).
 

 

 

 

 
wyszukiwarka
szukaj