Przejdź do treści
! UWAGA !
|

Zasiłek celowy

Zasiłek celowy
ZASIŁEK   CELOWY
 
KOGO DOTYCZY
 1. Osób i rodzin w trudnej sytuacji materialnej w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej
  w szczególności na pokrycie  części lub całości kosztów zakupu  żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów codziennego użytku domowego, drobnych napraw
  i remontów w mieszkaniu , a także kosztów pogrzebu.
 2. Osób bezdomnym i innych osób nie mającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń
  na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
  na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia  zdrowotne.
 3. Osób lub rodzin, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego.
 4. Osób lub rodzinie, która poniosła straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.
 

WYMAGANE  DOKUMENTY

 1. Podanie KLIK.
 2. Załączniki:
 • Zaświadczenia o dochodach (netto) wszystkich członków rodziny (oryginał).
 • Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej (dla osób bezrobotnych) – oryginał.
  • Nakaz płatniczy z podatku lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego (w ha przeliczeniowych) jeżeli rodzina posiada gospodarstwo rolne (oryginał).
 • Zaświadczenie Urzędu Skarbowego o dochodach z działalności gospodarcze (dla osób prowadzących działalność poza rolniczą) – oryginał.
 • Inne zaświadczenia lub oświadczenia niezbędne do ustalenia sytuacji materialnej, rodzinnej
  i zdrowotnej rodziny – oryginały.
 
OPŁATY
Złożenie wniosku wraz z załącznikami nie podlega opłatom.
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jednorożcu – pok. nr 2 (parter) – od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy Ośrodka.
 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

W ciągu 14 dni od daty złożenia dokumentów przeprowadza się wywiad środowiskowy.
W przypadku  złożenia wszystkich wymaganych dokumentów wydanie decyzji następuje w ciągu   miesiąca. Jeżeli sprawa okazałaby się szczególnie skomplikowana, wówczas termin może być przedłużony do 2 miesięcy, o czym Wnioskodawca zostanie zawiadomiony na piśmie drogą pocztową.

Odbiór decyzji może nastąpić osobiście przez Wnioskodawcę lub za pośrednictwem poczty za  zwrotnym poświadczeniem odbioru.

 
TRYB  ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w  terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 

JEDNOSTKA  ODPOWIEDZIALNA

Kierownik Ośrodka  Pomocy Społecznej w Jednorożcu – Pani Alicja Kamińska
pok. nr 4 (parter), tel. (29) 751-88-53.
 

PODSTAWA  PRAWNA

Art. 36 pkt 1 lit. c, art. 39, art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późniejszymi zmianami).
 

 

wyszukiwarka
szukaj