Przejdź do treści
! UWAGA !
|

2017

 
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Jednorożec
 
 1. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
 
Możliwość przetwarzania ww. rodzajów odpadów warunkują szczegółowe przepisy prawa (ustawa o odpadach, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, WPGO dla Mazowsza) oraz faktyczna dostępność informacji w danym regionie. Zmieszane odpady komunalne pochodzące z terenu Gminy Jednorożec przekazywane są do RIPOK-u wskazanego w WPGO dla Mazowsza (instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, której właścicielem jest firmaNOVAGO Sp. z o.o.). Odpady zielone powstające na terenie Gminy są zagospodarowane przez właścicieli nieruchomości we własnym zakresie i na własne potrzeby za pośrednictwem procesu kompostowania. Natomiast pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych firmy zagospodarowują zgodnie z hierarchią postepowania z odpadami i pozostałościami uregulowanymi prawnymi w tym zakresie.
 
 1.  Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych
 
 • koszty utrzymania i bieżącej eksploatacji sprzętu wykonywanego na potrzeby obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi, koszty zagospodarowania odpadów komunalnych oraz koszty zakupu worków foliowych : 402 590,33 zł
 • koszt obsługi pracowniczej systemu gospodarki odpadami komunalnymi:
  68 907,49 zł
 • koszt edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi: 3 105,39 zł
 • Σ = 474 603,21 zł
 
 1. Liczba mieszkańców:
 2.  

 
 1. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12 ww. ustawy.
 
 1. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy.
 
Kod odpadu RODZAJ ODPADÓW  (KOD ODPADÓW) ILOŚĆ [Mg]
(20 03 01) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 687,84
(15 01 02) Tworzywa sztuczne 22,31
(15 01 07) Opakowania ze szkła 32,24
( 5 01 04) Opakowania z metali BRAK
(20 01 40) Metale 0,1
(20 02 03) Odpady ulegające biodegradacji 0,75
(15 01 01) Opakowania z papieru i tektury BRAK
(20 01 01) Papier i tektura 8,82
(20 03 07) Meble i inne odpady wielogabarytowe BRAK
(16 01 03) Zużyte opony 4,5
  Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:  
(20 01 23*) Urządzenia zawierające freony 1,723
(20 01 36) Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 1,981
(20 01 35*) Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1) 3,499
(17 01 01) Odpady budowlane i rozbiórkowe 185,0
Σ 948,76
       
 
 1. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy oraz powstających z przetworzenia odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
 
 1. Osiągnięte przez Gminę poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. – 0,00% przy dopuszczalnym poziomie - 45,0%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 26,0% przy minimalnym poziomie – 20,0%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych i odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych – nie wyliczono.
Krzysztof Stancel /-/
Wójt Gminy Jednorożec
 
wyszukiwarka
szukaj