Przejdź do treści
! UWAGA !
-
Jesteś tutaj

O gminie

O GMINIE
 

Gmina Jednorożec leży na obszarze Zielonych Płuc Polski, na Kurpiach /na pograniczu Mazowsza i Mazur/. Przez gminę prowadzi najkrótsza trasa z Warszawy na Pojezierze Mazurskie w kierunku Szczytna. Na ogólną powierzchnię 232 km² udział użytków rolnych w gminie stanowi 50,5 % ogólnej powierzchni, lasów zaś 43,9 % Jednorożec jest gminą typowo rolniczą. Podstawowym zajęciem większości mieszkańców jest rolnictwo. Stosunkowo duży areał użytków zielonych determinuje główne źródło utrzymania – hodowlę bydła mlecznego. Naszym atutem jest ekologicznie czysta produkcja rolna z uwagi na małe zużycie nawozów sztucznych i środków ochrony roślin. Na terenie gminy mamy znaczne, atrakcyjne krajobrazowo kompleksy leśne /ok. 50 % powierzchni gminy/, przede wszystkim bory sosnowe obfitujące w jagody, grzyby, borówki . Bogactwem naszego terenu są czyste rzeki i strumienie. O czystości rzek najlepiej świadczą liczne żeremia bobrów, wydry i raki. Zasiedliły się u nas żurawie i jastrzębie. Bytuje tutaj duża populacja bociana białego. Są sarny, jelenie i dziki.

 

Władze gminy od kilku już lat podejmują działania celem zachowania czystego środowiska. Zwodociągowanych jest 100 % gospodarstw. Wszystkie funkcjonujące obiekty gminne posiadają opalanie ekologiczne – olejowe.
 

 

W roku 2006 wybudowano oczyszczalnię ścieków w Jednorożcu i I etap kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jednorożec i Stegna. Trwa budowa II etapu kanalizacji. Docelowo sieć kanalizacji sanitarnej obejmie gospodarstwa domowe dla nieco ponad 3.500 mieszkańców gminy (z sołectw: Jednorożec, Stegna, Ulatowo-Pogorzel i Drążdżewo Nowe). Inwestycja pochłonie ogromne środki budżetu gminy - jest i będzie realizowana przy pomocy wsparcia finansowego z zewnątrz.

 

 

 

Poprzez realizację tej inwestycji w dużej mierze zostanie zlikwidowana największą bolączką gminy - brak uregulowanej gospodarki ściekowej, co determinuje dalszy rozwój tych miejscowości w gminie. W pozostałych miejscowościach funkcjonować będą nadal szamba przyzagrodowe, a wybrane z nich ścieki są i będą wywożone do oczyszczalni ścieków w Jednorożcu.

 

 

 

W utrzymaniu czystego środowiska upatrujemy szansę na rozwój gminy, szczególnie rolnictwa ekologicznego, agroturystyki i przetwórstwa rolno – spożywczego.

 

 

 

Stosunkowo duży udział użytków zielonych /ponad 5.5 tys. ha/ - 25 % w ogólnej ilości użytków rolnych , stanowi naturalne warunki chowu bydła oraz duża powierzchnia upraw ziemniaka determinują rozwój przetwórstwa rolno – spożywczego /mleczarskiego i mięsnego oraz warzyw/. Lasy zaś sprzyjają rozwojowi przetwórstwa runa leśnego.

 

 

 

Stawiamy na dalsze zwiększenie lesistości obszaru gminy, by w ten sposób zagospodarować ugory i odłogi na glebach o słabej jakości - klas V,VI i VI z - nie nadających się do produkcji rolnej. W uproduktowieniu w postaci zalesień gruntów porolnych widzimy szansę likwidacji dużej liczby nie wykorzystanych rolniczo terenów.

 

 

 

Ze względu na duże ekologicznie czyste zaplecze surowcowe do przetwórstwa rolnego, małą zasobność finansową miejscowej ludności z uwagi na duże zubożenie społeczne władze gminy liczą na inwestorów z zewnątrz zainteresowanych rozwojem przetwórstwa rolno – spożywczego na terenie gminy.

 

Gmina dba o ochronę dziedzictwa kulturowego, kultywuje tradycje kurpiowskie. Na terenie gminy istnieją aż 4 zespoły folklorystyczne (na terenie całego powiatu przasnyskiego - 5).

Osiągnięcia sportowe gminy są bardzo wysokie - mamy zawodników osiągających sukcesy na poziomie powiatowym, wojewódzkim, a nawet krajowym.
 
wyszukiwarka
szukaj