Przejdź do treści
! UWAGA !
|

2012

INFORMACJA DOTYCZĄCA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY JEDNOROŻEC W 2012 ROKU

 

1. WYKAZ FIRM ODBIERAJĄCYH ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY JEDNOROŻEC W 2012 ROKU:
1) Urząd Gminy w Jednorożcu - referat Gminny Zespół Usług Komunalnych w Jednorożcu, ul. Zielona 30, 06-323 Jednorożec.


2. MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY JEDNOROŻEC ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, ODPADÓW ZIELONYCH ORAZ POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA:
1) Sortownia odpadów ( należące do „DBAJ” Marta Prychodko ) ul. Cmentarna  na części działki nr 538,539, 06-300 Chorzele;
2) Instalacja do przetwarzania mechaniczno-biologicznego odpadów ( należące do MPK Sp. z o. o.) ul. Przemysłowa 45,  07-411 Ławy;


3. OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINE JEDNOROŻEC POZIOMY RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA:
1) Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 18,5% przy dopuszczalnym poziomie 75%.
2) Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku następujących  frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 2,0% przy minimalnym poziomie 10%.                                                                                                         Michał Lorenc

                                                                                                                     /-/

                                                                                                Wójt Gminy Jednorożec

wyszukiwarka
szukaj