Przejdź do treści
! UWAGA !
-
Jesteś tutaj

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
2012-05-28

WÓJT GMINY JEDNOROŻEC

OGŁASZA KONKURS

NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA:

    Zespołu Placówek Oświatowych, ul. Odrodzenia 13, 06- 323 Jednorożec.

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 41/2012

Wójta Gminy Jednorożec

z dnia 28 maja 2012 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na

kandydata na stanowisko

 Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu

 

 

WÓJT GMINY JEDNOROŻEC

OGŁASZA KONKURS

NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA:

 

    Zespołu Placówek Oświatowych, ul. Odrodzenia 13, 06- 323 Jednorożec.

 

1.Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia następujące wymagania:

1) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole ,

2)  albo ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole

3)  albo ukończył nauczycielskie kolegium języków obcych i posiada kwalifikacje do zajmowania  stanowiska nauczyciela w szkole;

4)  ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny  z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

5) posiada, co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

6)   uzyskał:

a)   co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub,

b)  pozytywną oceną dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku  albo,

c)  w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;

7)  spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8)  nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

9)   nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10)   nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

11)  nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. .U. z 2005r Nr 14, poz. 114 z późn. zm.).

 

 

 

2. Ponadto do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2) ukończyła studia magisterskie;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;

5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub postępowanie dyscyplinarne;

 

 

3. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 

1)  uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu;

2)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

3)  życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

a)  stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo,

b)  stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego albo,

c)  stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

4)  oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3 lit. c;

5)  oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy                na stanowisku kierowniczym;

7)  oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane       z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,;

8)  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9)oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych                            z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.);

10)  oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.);

11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

12)  oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

13)  oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym   (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

15)  oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie              z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

 

 

4.  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym                    i odpowiednim dopiskiem:

 

1)„Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu”                     w sekretariacie Urzędu Gminy Jednorożec, 06-323 Jednorożec, ul. Odrodzenia 14 w godzinach pracy urzędu w terminie do dnia 15 czerwca  2012 r. do godz. 15.30.

2) Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Jednorożec.

3) O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Czytano: 8351 razy
wyszukiwarka
szukaj


bip


system informacji przestrzennej

segregacja odpadów

EKO informacje

gminna komisja roziwiązywania problemów

apteka
 
Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2018
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.