Przejdź do treści
! UWAGA !
-
Jesteś tutaj

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH
2011-10-07

projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Jednorożec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2012 rok.

 

 

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

 

projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Jednorożec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2012 rok.

 

Wójt Gminy Jednorożec, zgodnie z  § 3 ust.4,5  uchwały Nr VII/28/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 Nr 60 poz.1958 ) podaje do wiadomości publicznej ogłoszenie o konsultacjach projektu aktu prawa miejscowego –  uchwały Rady Gminy Jednorożec w sprawie Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Jednorożec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2012 rok.

 

Konsultacje projektu uchwały prowadzone są w formie ustnej oraz pisemnej:

1) debata społeczna nad programem ze wszystkimi osobami zainteresowanymi, która odbędzie się w dniu 18 października 2011 r. o godz. 15ºº  w siedzibie Urzędu Gminy Jednorożec, przy ul. Odrodzenia 14 w Jednorożcu, w sali konferencyjnej.

2) w wersji papierowej poprzez wypełnienie i złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy Jednorożec formularza konsultacji, dostępnego na stronie internetowej Gminy Jednorożec www.bip.jednorozec.pl lub wysłanie wypełnionego formularza na adres pocztowy: Wójt Gminy Jednorożec, ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec,

3) za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, na adres: gmina@jednorozec.pl.

 

Konsultacje w formie pisemnej będą prowadzone w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jednorożec.

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uczestniczące w konsultacjach zobowiązane są do przekazywania

wraz z przedstawianą opinią do konsultowanego projektu aktu prawa miejscowego informacji umożliwiających kontakt, np. adres, telefon, e-mail.

Opinie anonimowe lub nie zawierające powyższych informacji nie będą brane pod uwagę. Do ogłoszenia załączono projekt aktu prawa miejscowego będący przedmiotem konsultacji.

 

 

 

WÓJT GMINY JEDNOROŻEC

Michał Lorenc

 

Czytano: 5586 razy
wyszukiwarka
szukaj