Przejdź do treści
! UWAGA !
|
Jesteś tutaj

Pomoc materialna dla uczniów stypendia szkolne w roku szkolnym 2010/2011

Pomoc materialna dla uczniów stypendia szkolne w roku szkolnym 2010/2011
2010-08-31

 Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zmianami) art.1 ust.12 Gminny Zespół Oświaty w Jednorożcu informuje, że od dnia 1 września 2010 do dnia 15 września 2010 roku można składać wnioski o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne).
Jednorożec 30.08.2010 r.

OGŁOSZENIE

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

 

Zgodnie z:

 

-   Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zmianami) art.1 ust.12 .

 

   Gminny Zespół Oświaty w Jednorożcu informuje,   że   od   dnia

 

01 września 2010 do dnia 15 września 2010 roku można składać wnioski

 

o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne).

 

Wnioski przyjmowane będą w Gminnym Zespole Oświaty przy Urzędzie Gminy w godzinach pracy urzędu tj. 7.30 do 15.30. Wnioski o przyznanie stypendium dostępne będą także w internecie na stronie Urzędu Gminy Jednorożec www.jednorozec.pl (obwieszczenia i informacje).

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Stypendium nie przysługuje:

 

uczniom klas zerowych

 

uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Jednorożec

 

uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1820 zł (rocznie).

 

Rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 art. 6 pkt 14 z dnia 12.03.2004 r.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

 

Miesięczna wysokość dochodu NETTO na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 351 zł - zgodnie z art. 8 ust. I pkt 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. Dz. U. nr 64 poz. 593 z późn. zmianami. Do wniosku dołącza się zaświadczenie o wysokości wszystkich dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 

a) zaświadczenie od pracodawcy o dochodach NETTO z miesiąca poprzedzającego złożenie
     wniosku

 

b) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa
    do zasiłku)

 

c) oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych
    w Powiatowym Urzędzie Pracy

 

d) zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,

e) wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia      komornika

    o nieściągalności alimentów

 

f) zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach
   (np. zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy)

 

g) odcinek renty/emerytury

 

h) oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych

 

i) osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do przedstawienia informacji

 

o) dochodach uzyskanych w 2009 r. np. w formie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego.

 

Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207zł.

 

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE KOMPLETNYCH WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH

 

Stypendia wypłacane będą na podstawie przedłożonych rachunków i faktur. Faktury/rachunki powinny być wystawione na wnioskodawcę.

 

Wypłata stypendiów planowana jest w dwóch okresach: w grudniu 2010 r. i czerwcu 2011 r.

 

-   Do wypłaty stypendiów w grudniu będą brane pod uwagę rachunki i faktury za okres od     01.07.2010 r. do 30.11.2010 r.

 

-   Do wypłaty stypendiów w czerwcu będą brane pod uwagę rachunki i faktury za okres od  01.01.2011 r. do 31.05.2011r.

 

Prosimy, aby wszystkie zebrane do tego czasu faktury przynieść jednorazowo .

 

Refundacją wydatków nastąpi po przedłożeniu rachunków lub faktur wystawionych na wnioskodawcę do wysokości przyznanego stypendium szkolnego. Paragony nie będą brane pod uwagę. Istotne jest także, aby na fakturze lub rachunku pozycje - plecak, buty i strój na WF miały adnotację "szkolne" lub "sportowe".

Do wydatków można w szczególności zaliczyć: podręczniki, zeszyty, słowniki, encyklopedie, atlasy, lektury szkolne, tornister lub plecak szkolny, artykuły szkolne: piórnik, flamastry, kredki, ołówki, pędzle, farby, bloki, klej, papier kolorowy, długopisy, pióra, gumki, temperówki, bibuła, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina,  kalkulator, okulary korekcyjne, drukarkę, tusz i papier do drukarki, komputer (jeżeli rodzina otrzymała częściowy zwrot za komputer nie może ponownie przedkładać faktury za zakup kolejnego komputera dla tego samego dziecka), części do komputera, nośniki pamięci, obuwie sportowe na lekcje WF (1 para na semestr na dziecko) i obuwie do chodzenia po szkole (1 para na semestr na dziecko) oraz strój sportowy na WF (1 komplet /koszulka, spodenki, / na jeden semestr na dziecko) i dres na WF (jeden na semestr na dziecko), sprzęt sportowy, rolki, łyżwy, piłki, mundurek szkolny (jeżeli jest wymagany w szkole), koszty dojazdu do szkół (także ponadgimnazjalnych) w postaci biletów miesięcznych - ważne: jeżeli wcześniej nie zostały zrefundowane.

 

Stypendium szkolne stanowi pomoc uczniowi w dostępie do edukacji, wyrównywaniu jego szans edukacyjnych. Nie należy go traktować jako wsparcia wynikającego z Ustawy o pomocy społecznej.

 

 

Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty

Wojciech Łukaszewski

Druk wniosku do pobrania

Druki oświadczeń do pobrania.

 

 

Czytano: 10635 razy
wyszukiwarka
szukaj