! UWAGA !
Apelujemy o ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy w Jednorożcu oraz załatwianie możliwie spraw zdalnie – telefonicznie lub za pomocą Internetu (np. dokonywanie wpłat za podatek, odpady poprzez bankowość internetową)

Zawarcie małżeństwa wyznaniowego (konkordatowego)

 

ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA WYZNANIOWEGO (KONKORDATOWEGO)

 

KOGO DOTYCZY

Osób stanu wolnego (panna, kawaler, wdowa, wdowiec, rozwiedziona, rozwiedziony), które zamierzają zawrzeć związek małżeński w formie wyznaniowej i przynajmniej jedna z nich mieszka na terenie gminy Jednorożec.  

 

WYMAGANE DOKUMENTY

1.  Pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (oryginalny druk wypełniany jest na miejscu w Urzędzie Stanu Cywilnego).

2.    Załączniki:

 • Odpisy skrócone aktów urodzenia przyszłych małżonków (oryginał).

ponadto:

 • Dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeżeli osoba pozostawała poprzednio w związku małżeńskim (oryginał):

a)    wdowiec / wdowa:

 • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o ustaniu małżeństwa lub
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka albo
 • odpis skrócony aktu zgonu żony/męża i odpis skrócony aktu małżeństwa,

3.    Do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość (dowód osobisty).

 

 

 

W przypadku, gdy jedną osobą jest cudzoziemiec dołącza się dodatkowo następujące załączniki:

 

 

 • Odpis aktu urodzenia cudzoziemca sporządzony za granicą (oryginał).
 • Tłumaczenie odpisu aktu urodzenia dokonane przez tłumacza przysięgłego (oryginał).
 • Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ
 • w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawne (oryginał).

Do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość (paszport; karta stałego pobytu – dotyczy cudzoziemców zamieszkałych w Polsce na stałe; ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych – dotyczy pobytu czasowego cudzoziemców).

 

 

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

 

 

Urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszkania jednej z osób zamierzających zawrzeć małżeństwo.

Urząd Gminy w Jednorożcu – Urząd Stanu Cywilnego (USC) – pok. nr 1 (parter) – od poniedziałku
do piątku w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 

OPŁATY SKARBOWE

 

 

 • Sporządzenie aktu małżeństwa – 84,00.

Opłata skarbowa płatna w kasie Urzędu od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30 – 14.30; przerwa od 13.10 do 13.30 lub na konto Urzędu Gminy w Jednorożcu
(Bank Spółdzielczy Przasnysz, nr rachunku 54 8924 0007 0011 7489 2003 0003).

 

 

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

 

Na podstawie przedłożonych dokumentów, Kierownik USC wydaje na miejscu przy zgłoszeniu
3 egzemplarze zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego, które należy dostarczyć do parafii, w której odbędzie się ślub.

Duchowny w ciągu 5 dni od dnia zawarcia związku małżeńskiego doręcza wypełnione zaświadczenie
o braku okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego do USC. Kierownik USC
w przeciągu 2 dni po otrzymaniu od duchownego zaświadczenia sporządza akt małżeństwa.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku odmowy sporządzenia aktu małżeństwa wyznaniowego z powodu niedostarczenia
w terminie zaświadczenia przez duchownego, USC powiadamia o przyczynach odmowy. Osoby zainteresowane mogą wystąpić, za pośrednictwem Kierownika USC w Jednorożcu do Sądu Rejonowego w Przasnyszu o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez Kierownika USC uzasadniają odmowę.

 

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Krzysztof Stancel

pok. nr 1 (parter), tel. bezpośredni 751 – 70 – 35 lub centrala 751 – 83 – 92 wew. 35

 

 

 

UWAGI

 

 

A.    Nie może zawrzeć małżeństwa osoba nie mająca ukończonych lat osiemnastu. Jednakże z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny.

B.    Po zawarciu związku małżeńskiego małżonkowie występują z wnioskiem do USC o wydanie 3 egzemplarzy odpisów skróconych aktu małżeństwa (Patrz karta usług „Wydanie odpisów skróconych i zupełnych aktów stanu cywilnego).

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA

 

 

 • Art. 12 ust 2, 2a, 3, art. 53-57, art. 61a ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688).
 • Art. 1 § 2 i 3, art. 3, art.41, art. 5-6, art.8, art. 10 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.).
 • Część I, kol. 3, ust. 1 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r., (tekst jednolity Dz. U. Z 2006 r. Nr 229, poz 1635)
 • Art. 10 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r., Nr 51, poz. 318)

 

 

 

AKTUALIZACJA

 

 

Osoba odpowiedzialna: mgr Agata Berg

Data aktualizacji: 15.01.2009 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: mgr Lilla Sopelewska, dnia 21.07.2005 r.

 

 

Sprawdziła: Agata Berg, dnia 24.01.2009 r. 

Zatwierdziła: mgr Janina Popiołek, dnia 24.01.2009 r.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2018
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.