! UWAGA !
Uwaga! 12 października 2018 r. (piątek) w świetlicy Publicznego Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki w Jednorożcu odbędą się zebrania: o godz.14.00 członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz o godz. 15.30 członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie. Prosimy o obecność.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

WYDANIE DECYZJI O śRODOWISKOWYM UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

 

Kogo dotyczy

Osoba realizująca przedsięwzięcie – Inwestor

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz:

 • Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, wraz z terenem działek sąsiednich,
 • W przypadku inwestycji, dla których sporządzenie raportu jest obligatoryjne: Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w trzech egzemplarzach, wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych,
 • W przypadku inwestycji, dla których obowiązek sporządzenia raportu może zostać stwierdzony: Informacje o planowanym przedsięwzięciu w trzech egzemplarzach wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
 • W przypadku inwestycji mogących znacząco oddziaływać na obszar NATURA 2000, dla których obowiązek sporządzenia raportu może zostać stwierdzony: Informacje o planowanym przedsięwzięciu w trzech egzemplarzach wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
 • Dowód zapłaty opłaty skarbowej za wydanie decyzji – 205,00 zł


Miejsce złożenie dokumentów
Sekretariat Urzędu Gminy  (I piętro) – od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urzędu.

 

Opłaty Skarbowe

We wszystkich przypadkach opłata pobierana jest w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej:

 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – 205 zł
 • decyzja o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – 105 zł
 • pełnomocnictwo – 17 zł
 • płatę skarbową należy wnieść na konto w BS Przasnysz nr: 54 8924 0007 0011 7489 2003 0003 lub w kasie Urzędu Gminy w Jednorożcu

 


Termin i sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminach wskazanych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego. Do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Rzeczywisty czas trwania postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej (od dnia złożenia wniosku do wydania decyzji administracyjnej) uzależniony jest od rodzaju inwestycji i liczby stron biorących udział w postępowaniu. W przypadku inwestycji, dla których sporządzenie raportu jest obligatoryjne, czas od daty złożenia wniosku do wydania decyzji wynosi 5-6 miesięcy, natomiast w przypadku inwestycji, dla których obowiązek sporządzenia raportu może zostać stwierdzony, czas ten wynosi 6-8 miesięcy.

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy lub pocztą) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Zwolniono z opłaty skarbowej.

 

Jednostka odpowiedzialna

Zespół Inwestycji i Rozwoju

mgr inż. Krzysztof Nizielski

podinspektor ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska                  

 

Podstawa prawna

 • Art. 32, art. 46 ust. 4, 4a, 4b, 4c, art. 46a ust. 1, 4, 5, art. 49 ust. 3, art. 51 ust. 1, art. 53 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.),
 • Art. 35, 49, 104, 129 Ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
 • Art. 1, art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 7 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r., Nr 225, poz. 1635), Cz. I pkt 45 i Cz. IV Załącznika do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. jak wyżej),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.).
Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2018
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.