! UWAGA !
-

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

WYDANIE DECYZJI O śRODOWISKOWYM UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
Procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
2. Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dołącza się (art. 74 ust. 1)
• w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpi o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 – KARTĘ INFORMACYJNĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA;
• w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - KARTĘ INFORMACYJNĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA;
3. Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
4. Mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej,
5. Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynku, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20:
- dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wypis z rejestru gruntów lub inny dokument wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynku oraz poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
- dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wypis z rejestru gruntów lub inny dokument wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynku oraz poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej przedkłada się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie stało się ostateczne,
- dla przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 -5, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, nie wymaga się wypisu z rejestru gruntów lub innego dokumentu wydanego przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynku.
6. W przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 lub 5 w/w ustawy, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 – mapę sytuacyjno – wysokościową sporządzona w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego.
 
W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa.  Podstawa prawna:
  • ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., , poz. 71)
 
Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego do 2 m-cy od dnia złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji; do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Z uwagi na złożoność procedury i konieczność dokonania opinii i uzgodnień z innymi organami (ustawowo wymaganych), termin wydania decyzji może ulec przedłużeniu.
 
Miejsce złożenie dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy  (I piętro) – od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urzędu.
 
Opłaty skarbowe:
Opłata pobierana jest w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej:
  • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – 205 zł
  • decyzja o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – 105 zł
  • pełnomocnictwo – 17 zł
  • opłatę skarbową należy wnieść na konto w BS Przasnysz nr: 54 8924 0007 0011 7489 2003 0003 lub w kasie Urzędu Gminy w Jednorożcu
 
Informacje dodatkowe:
  • Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia.
  • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją.
 
Jednostka odpowiedzialna
Urząd Gminy w Jednorożcu
Gminny Zespół Usług Komunalnych
Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej tel. 29/751 70 46 pok.nr 7 /I piętro/
Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2018
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.