! UWAGA !
Apelujemy o ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy w Jednorożcu oraz załatwianie możliwie spraw zdalnie – telefonicznie lub za pomocą Internetu (np. dokonywanie wpłat za podatek, odpady poprzez bankowość internetową)

Zasiłek dla opiekuna

Zasiłek dla opiekuna

I.  Osoby uprawnione do przyznania prawa do zasiłku dla opiekuna
Zgodnie z art. 1 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów prawo do zasiłku dla opiekunów przysługuje osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1.7.2013 roku w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.
W myśl art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów aby przyznać prawo do zasiłku dla opiekunów w okresie od 1.7.2013 roku do 14.5.2014 roku konieczne jest aby osoba uprawniona w tym okresie spełniała warunki do przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31.12.2012 roku.
Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 2 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, aby przyznać prawo do zasiłku dla opiekunów w okresie od dnia wejście w życie ustawy tj. 15.5.2014 roku, konieczne jest spełnianie warunków do przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31.12.2012 roku.
II. Warunki przyznania zasiłku dla opiekuna
Nabycie prawa do zasiłku dla opiekunów uzależnione jest od:
  • Faktu utraty prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z mocy prawa (art. 11 ust. 3 ustawy z 7.12.2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw ) z dniem 1.7.2013 roku;
  • Spełniania warunków do przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31.12.2012 roku.
Warunki do przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego zgodne z ustawą o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31.12.2012 roku:
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
1) matce albo ojcu,
2) innym osobom, na których, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.), ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności,
3) opiekunowi faktycznemu dziecka
- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
1a. Osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki, o której mowa w ust. 1.
Świadczenia pielęgnacyjne nie przysługują, jeżeli:
1) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
1a) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na inną osobę w rodzinie lub poza rodziną;
2) osoba wymagająca opieki:
a) pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej;
3) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko;
4) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, albo do świadczenia pielęgnacyjnego na tę lub inną osobę w rodzinie lub poza rodziną;
5) na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Prawo do zasiłku dla opiekunów przyznaje się:
  • Za okresy od dnia 1.7.2013 roku do dnia 14.5.2014 roku, w których osoba spełnia warunki do przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31.12.2012 roku (art. 2 ust. 2 pkt. 1 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów);
  • Od dnia wejścia w życie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów to jest od dnia 15.5.2014 roku, jeżeli osoba spełnia warunki do przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31.12.2012 roku (art. 2 ust. 2 pkt. 2 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów).
W przypadku przyznania prawa do zasiłku dla opiekunów za okresy, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, zasiłek taki przysługuje wraz z odsetkami ustalonymi w wysokości odsetek ustawowych, określonej przepisami prawa cywilnego (art. 2 ust. 3 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów).
Odsetki przysługują do dnia wejścia w życie ustawy (art. 2 ust. 4 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów).
Zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do zasiłku dla opiekunów w okresie od 1.7.2013 roku do dnia złożenia wniosku o ustalenie zasiłku dla opiekuna.
Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – w przypadku, gdy o zasiłek dla opiekuna ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników lub domownicy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. poz. 1403, ze zm.) świadczenie to przysługuje odpowiednio:
1) rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;
2) małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.
Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, o których mowa w ust. 1, potwierdza się stosownym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Zasiłek dla opiekunów przysługuje w wysokości 620 zł (art. 4 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów).
Organem właściwym do ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna jest organ ustalający prawo do świadczeń pielęgnacyjnych.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów postępowanie o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekunów organ wszczyna na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna. Wniosek taki winien być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejście w życie ustawy.
            Jednocześnie zgodnie z art. 5 ust. 2ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w sytuacji w której w okresie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy toczy się postepowanie o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności osobie nad którą jest sprawowana opieka, wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wydania takiego orzeczenia.
Prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się na czas nieokreślony chyba, że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony – prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia (art. 6 ust. 1 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów).
III. Nieprzysługiwanie prawa do zasiłku dla opiekuna
Zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zasiłek dla opiekuna nie przysługuje za okresy w których:
  • Osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
  • Na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
  • Osoba ubiegająca się o zasiłek dla opiekuna nie spełnia warunków do przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31.12.2012 roku.
REASUMUJĄC:
W celu uzyskania prawa do zasiłku dla opiekuna należy złożyć wniosek nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
 
 
Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2018
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.