Informacje

01.02.2017 r.
BUDŻET NA ROK 2017 BEZ INWESTYCJI.

Budżet Gminy Jednorożec na 2017 rok został  podjęty uchwałą Rady Gminy XXVI/143/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. Jednocześnie podjęto uchwałę dotyczącą Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2017-2026. Uchwały te zyskały pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej. Stanowi to niewątpliwie sukces, jak również jest zobowiązaniem do prowadzenia polityki finansowej Gminy w taki sposób by wywiązać się z zaplanowanych zadań i sukcesywnie dążyć do poprawy wizerunku gminy. Miernikiem są tu niewątpliwie plany inwestycyjne, których kwota zamyka się sumą prawie 8 mln zł. Stawia to naszą Gminę na pierwszym miejscu w powiecie przasnyskim jeśli chodzi o zaplanowany budżet. Priorytetem inwestycyjnym jest poprawa stanu gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy, jako jedyna gmina z powiatu przasnyskiego znaleźliśmy się na liście operacji decydującej o kolejności przysługiwania pomocy środków z PROW.. Mamy już projekt kanalizacji dla miejscowości Drążdżewo Nowe oraz rozbudowę wodociągu dla miejscowości Lipa i Olszewka. W ramach inwestycji drogowych zaplanowano także środki dla Powiatu Przasnyskiego na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych na odcinku Jednorożec- Płoniawy, Lipa – Karwacz. Planuje się również przebudowę dróg gminnych w Jednorożcu i Stegnie, modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Połoń a także rozbudowę oświetlenia ulicznego. Ponadto trwa modernizacja budynku OSP Jednorożec z przeznaczeniem na działalność kulturalną Trwają prace nad stworzeniem systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem. W porozumieniu z gminą Krzynowłoga Mała realizujemy projekt budowy instalacji energii odnawialnej, której głównym celem jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych  oraz pomp ciepła (ok. 200 gospodarstw domowych).  Planowane są także;  prace nad budową punktu selektywnej zbiórki odpadów stałych, rekultywacją składowiska odpadów oraz zagospodarowanie przestrzeni z przeznaczeniem na działalność rekreacyjną sportową. Planuje się również zakupy inwestycyjne, a mianowicie zakup kosiarki bijakowej oraz przyczepy wywrotkowej.  Wiele przedsięwzięć, jest zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego np.: remonty dróg gminnych, świetlic, organizacja lokalnych imprez promujących gminę. Tegoroczny budżet gminy Jednorożec zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1.200.000 zł. Dochody gminy zamknęły się w kwocie 38.136.603 zł. Natomiast wydatki oszacowano na poziomie 36.936.603 zł.
 Jak widać wiedza Pana Iwulskiego jest wybiórcza, a wręcz szczątkowa i nie oddaje rzeczywistego obrazu  planów inwestycyjnych gminy. Myślę, że nie możemy sobie pozwolić na budowanie wizerunku gminy na podstawie niepełnych informacji. Nie widzę nic pozytywnego w tym, że stara się za wszelką cenę godzić w dobre imię urzędu. Czy więc prowadzenie polityki ataku jest sposobem na budowanie fundamentu dla dialogu ze społeczeństwem. Jeśli więc słowa nie mają odzwierciedlenia w faktach to ciężko jest zrozumieć taki  mechanizm działania. 

BRAK SEKRETARZA GMINY.
W dniu 31 stycznia został ogłoszony konkurs na stanowisko sekretarza gminy. Jednak pragnę poinformować, że zadania z zakresu organizacji pracy Urzędu Gminy przez ostanie miesiące nie były niczym zakłócone i systematycznie były realizowane, dlatego dziwi mnie taki zarzut.
Przypomnę, iż Pan Iwuski doradzał i przeprowadził poprzemienu wójtowi kampanię wyborczą i to z jakim efektem!

BRAK STYPENDIUM DLA UCZNIÓW.
W kwestii stypendium prowadzimy działania nad opracowaniem programu odpowiadającego potrzebom uczniów, gdzie będziemy kłaść nacisk na poszerzenie możliwości edukacyjnych oraz ustawiczny rozwój grupy jaką stanowią uczniowie. Nie rozumiem Pana podejścia do tematu i traktowanie mojej osoby w tak niestosowny sposób. Niczego nie robię na pokaz, a środki jakie przekazałem są wyrazem mojej dobrej woli i uznania dla różnego rodzaju inicjatyw. W ostatnim czasie przekazałem 1800 zł dla Liceum Ogólnokształcącego. Wspomniana kwota 2400 zł została przekazana na potrzeby uczniów w trudnej sytuacji materialnej i miała formę stypendium socjalnego. Ponadto znaczną kwotę przekazałem na wsparcie akcji „Szlachetna Paczka”. Tak więc jestem daleki od pojmowania formy pomocy w sposób instrumentalny. Przekazując określoną kwotę nie robię tego dla siebie, a kieruje się celem i wierzę, że ma to wymiar nie tylko materialny, ale przede wszystkim ludzki. Proszę więc o powstrzymanie się od insynuacji. Widocznie pomoc ma dla Pana inne znaczenie niż ogólnie przyjęte.
Co się zatem stało z Pana Iwuslkiego projektem uchwałty dotyczącej stypendiów i jakie były jego efekty? Co zrobił Pan w kwestii pomocy dzieciom i młodzieży z naszej gminy, jako polityk i samorządowiec? Czekamy na rezultaty z niecierpliwością...

MARNE WIDOKI NA GAZYFIKACJĘ
Porozumienie w sprawie gazyfikacji gminy zostało zawarte i jest to jeden z wielu etapów procedury, która niestety wymaga czasu i szczegółowej analizy.  Zdaję sobie sprawę, że gazyfikacja przyniesie nam same korzyści i otworzy nowy rozdział w historii gminy Jednorożec. Zapewniam, że dołożę wszelkich starań do szybkiego zakończenia procedury gazyfikacji.

REFORMA SZKOLNICTWA.
Jeśli chodzi o reformę oświaty nie będziemy korzystać z rad i doświadczenia Pana Iwulskiego, ponieważ już raz się wykazał  "doradztwem" podczas połączenia gimnazjum z zespołem szkół. Więc teraz pozostaje mu tylko trzymanie kciuków.
Zgodnie z aktualnymi rozwiązaniami prawnymi miejscowe gimnazjum będzie wygaszane, natomiast szkoły podstawowe zostaną przekształcone zgodnie z regulacją ustawową. Sprawa szkoły branżowej zostały omówione z organem prowadzącym, tj. Starostą Powiatu, który wyraził pozytywną opinię.INFORMACJA DOTYCZĄCA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII REALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY JEDNOROŻEC
Wójt Gminy Jednorożec uprzejmie informuje, że w związku z realizacją projektu inwestycyjnego dotyczącego montażu instalacji kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła planowanego do współfinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 nie jest możliwe odzyskanie poniesionych kosztów związanych z montażem kolektorów słonecznych (45 zestawów), który miał miejsce w roku 2014 (data odbioru końcowego montażu instalacji 03.09.2014 r.). Gmina Jednorożec zrealizowała ww. inwestycję w 100% ze środków własnych i wpłat mieszkańców uczestniczących w projekcie /nie pozyskano żadnego dofinansowania unijnego/.
Zgodnie z regulaminem konkursu nr RPMA.04.01.00-IP.01-14-017/16 ogłoszonym w dniu 29.04 2016 r. jak również załącznikami do ww. Regulaminu tj. Wykazem kryteriów wyboru projektów i Zasadami kwalifikowalności wydatków do dofinansowania okres kwalifikowania wydatków rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2014 r. i nie dotyczy projektów, które zostały faktycznie zakończone lub w pełni zrealizowane.
Poniżej wyciąg z załącznika do regulaminu tj. Zasad kwalifikowalności wydatków do dofinansowania:
(…) „Pkt 6.1 Zasad kwalifikowalności wydatków do dofinansowania Ramy czasowe kwalifikowalności
Z zastrzeżeniem zasad określonych dla pomocy publicznej początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest 1 stycznia 2014 r. W przypadku projektów rozpoczętych przed początkową datą kwalifikowalności wydatków, do współfinansowania kwalifikują się jedynie wydatki faktycznie poniesione od tej daty. Wydatki poniesione wcześniej nie stanowią wydatku kwalifikowalnego.
Natomiast końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023 r.
(…) Do współfinansowania ze środków UE nie można przedłożyć projektu, który został fizycznie ukończony (w przypadku robót budowlanych) lub w pełni zrealizowany (w przypadku dostaw i usług) przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WM, niezależnie od tego, czy wszystkie dotyczące tego projektu płatności zostały przez beneficjenta dokonane - z zastrzeżeniem zasad określonych dla pomocy publicznej. Przez projekt ukończony/zrealizowany należy rozumieć projekt, dla którego przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpił odbiór ostatnich robót, dostaw lub usług…(…)”


DOFINANSOWANIA NA PRZEBUDOWĘ DRÓG LOKALNYCH
Dokumentacja techniczna dotycząca remontów dróg gminnych (ul. Jasna, Leśna i Klubowa) będąca w posiadaniu gminy Jednorożec nie spełniała dostatecznych kryteriów aby móc uzyskać liczbę punktów wymaganą do otrzymania dofinansowania, w związku z tym nie został złożony w roku 2015 wniosek. Podjęto rozmowy z autorem projektów celem ich aktualizacji (aktualizacji projektów może dokonać wyłącznie autor poprzedniej dokumentacji), lecz tok pracy projektanta tj. przyjęte wcześniej zlecenia od innych podmiotów nie pozwoliły na szybkie wykonanie aktualizacji dokumentacji. Aktualizacja polega na doprojektowaniu chodnika ze ścieżką rowerową, kanalizacji deszczowej i modernizacji oświetlenia ulicznego, co wiąże się z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień dokumentacji.
Zaktualizowana została również dokumentacja dotycząca remontu ulicy Zielonej w Jednorożcu. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie tej inwestycji ze środków PROW 2014-2020.
PROGRAM ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ na lata 2016-2019, jest to program wieloletni, wnioski składać można corocznie.MONITORING GMINNY
Na terenie Gminy Jednorożec zamontowanych jest 5 monitoringów wizyjnych obiektów gminnych. Na bieżąco weryfikowane są nagrania, wszelkie próby zniszczenia mienia zgłaszane są odpowiednim organom. Jednakże większość zniszczeń odbywa się porą nocną, a sprawcy mają zasłonięte twarze, co w dużym stopniu uniemożliwia ich dentyfikację.