Gmina Jednorożec posiada dogodne warunki do rozwoju turystyki, o których decydują:
· doliny rzeczne Orzyca i Płodownicy i ich dopływów o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych; · szlak wodny - kajakowy rzeki Orzyc;
· różnorodność świata zwierzęcego i roślinnego, w szczególności w dolinach rzek i lasach;
· występowanie form ochrony przyrody w postaci Obszarów Natura2000 - Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Doliny Omulwi i Płodownicy PLB140005 i Obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe PLH140052, użytku ekologicznego „Torfianka” i trzech pomników przyrody;
· duża lesistość (około 47% powierzchni gminy zajmują lasy);
· sprzyjający, łagodny klimat, · przebieg głównych szlaków turystycznych pieszych: - Trasa „Kurpiowska” – prowadzi z Jednorożca przez Ulatowo – Pogorzel, Małowidz, Olszewkę i Budziska.
Zachowało się tutaj wiele chat kurpiowskich z początku XX wieku. W Olszewce planowane jest otworzenie Kurpiowskiej Izby Regionalnej, zlokalizowanej w starym budynku plebanii.
Trasa wiedzie dalej lasami do Budzisk, skąd wraca do Jednorożca.
- Trasa „Powstańcza”– prowadzi z Przasnysza do Drążdżewa Nowego, stamtąd łąkami na Polską Górę nad Orzycem. Następnie do Jednorożca i Nakła, kolejno przez Budy Rządowe, Budziska i Parciaki do Dynaku i Parciak. - Trasa „Budownictwa Kurpiowskiego” – prowadzi z Przasnysza w kierunku na Szlę, gdzie skręca do miejscowości Przejmy i stamtąd prowadzi przez Obórki i Lipę do Jednorożca.
- Trasa „Śladem Zaścianków”– prowadzi z Jednorożca przez Małowidz, Ulatowo – Słabogórę do Kobylaków–Czarzastych i do Kobylaków–Konopek. Następnie przez Kobylaki – Wólkę do Ulatowa – Słabogóry i przez Małowidz i Ulatowo – Pogorzel do Jednorożca.
Gmina Jednorożec położona jest w rejonie, gdzie preferowanymi formami turystyki są:
· turystyka wypoczynkowa, zwłaszcza agroturystyka – jej rozwojowi sprzyja występowanie zwartych kompleksów leśnych, otwartych terenów wiejskich oraz położenie w regionie o stosunkowo najmniej zanieczyszczonym powietrzu w całym województwie mazowieckim;
· turystyka przyrodnicza i kwalifikowana – przez obszar gminy przebiega szlak kajakowy rzeki Orzyc, a występujące tu kompleksy leśne (głównie bory świeże i suche) sprzyjają uprawianiu turystyki pieszej i rowerowej.
W gminie Jednorożec znajduje się 5 obiektów wpisanych do rejestru zabytków województwa mazowieckiego: kościół (nr rej. A-486) i dzwonnica przy kościele parafialnym w miejscowości Parciaki, cmentarz wojenny z 1914-1918 r. (nr rej. A-568), cmentarz wojenny z 1915 r. w miejscowości Budy Rządowe (nr rej. A-569), cmentarz wojenny z I wojny światowej w miejscowości Parciaki (nr rej. A-573). Zabytkowy kościół oraz inne obiekty wpisane do rejestru zabytków województwa mazowieckiego, sprzyjają rozwojowi turystyki kwalifikowanej – kulturoznawczej.


Ponadto na terenie gminy Jednorożec funkcjonują następujace gospodarstwa agroturystyczne:
  1. pp. Ewa i Zbigniew Kaczorek - Olszewka tel. 502 633 125
  2. p. Barbara Głąbowska - Jednorożec tel. 509 769 129
  3. p. Dariusz Płoski - Olszewka tel. 503 039 675
  4. p. Tadeusz Gąska - Jednorożec tel.508079019