! UWAGA !
-

ZGŁOSZENIE - Chęci usunięcia drzew lub krzewów

WYCINKA DRZEW NA NOWYCH ZASADACH OD 17 czerwca 2017 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące wycinki drzew wprowadzone ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r., poz. 1074).

OBOWIĄZEK DOKONANIA ZGŁOSZENIA DO ORGANU
Zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt 3a nie ma obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Nowelizacja ustawy wprowadziła natomiast obowiązek dokonania zgłoszenia do organu (wójta/burmistrza/prezydenta miasta lub wojewódzkiego konserwatora zabytków) zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
 1. 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
 2. 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej albo platanu klonolistnego;
 3. 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości - wzor zgłoszenia pobierz

Organ w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia:
 1. nazwy gatunku drzewa;
 2. obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
 1. posiada kilka pni - obwodu każdego z tych pni,
 2. nie posiada pnia obwodu pnia poniżej korony drzewa.
Z oględzin sporządzany jest protokół.
Po dokonaniu oględzin Organ, w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw. Brak wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia oznacza, że zgłaszający będzie mógł usunąć drzewo do 6 miesięcy od dnia przeprowadzenia oględzin w terenie.
W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie, jego wycięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Na wniosek zgłaszającego organ może przed upływem 14-dniowego terminu na wniesienie sprzeciwu, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.
UWAGA! Wydanie zaświadczenia na wniosek zgłaszającego obarczone jest obowiązkiem wniesienia opłaty w wysokości 17 zł.
W przypadku złożenia przez zgłaszającego wniosku o wydanie zaświadczenia i braku podstaw do jego uwzględnienia, gdyż zajdą przesłanki do wniesienia sprzeciwu, organ w uzasadnieniu decyzji w sprawie wniesienia sprzeciwu odnosi się do złożonego wniosku.
W przypadku wszystkich innych podmiotów, a także osób fizycznych usuwających drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązek uzyskania zezwolenia uzależniony jest od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm od gruntu, a nie jak wcześniej na wysokości 130 cm.
Zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt 3 znowelizowanej ustawy nie ma obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
 1. 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
 2. 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej albo platanu klonolistnego;
 3. 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.
KONTROLE NIERUCHOMOŚCI W ZWIĄZKU Z PRZYJĘCIEM ZGŁOSZENIA DOTYCZĄCEGO USUNIĘCIA DRZEW
Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości na której rosły usunięte drzewa będące przedmiotem dokonanego zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości zostanie nałożony obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.

UWAGA! W przypadku gdy nieruchomość, z której usunięto drzewo/drzewa w oparciu o zgłoszenie, zostanie zbyta na rzecz innego podmiotu/osoby i ww. w terminie 5 lat nowy nabywca wystąpi o pozwolenie na budowę obiektu mającego związek z prowadzeniem działalności gospodarczej, to na ten podmiot/osobę będzie nałożony obowiązek poniesienia opłaty za usunięcie drzewa/drzew.

Usunięcie drzewa bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu organu będzie skutkować naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.
ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA Z NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ OSOBY FIZYCZNEJ - jak załatwić sprawę?

Podstawa prawna: art. 83f ust. 4 - 20 wprowadzony art. 1 pkt 3b ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r., poz. 1074).

Wymagane dokumenty:
ZGŁOSZENIE zamiaru usunięcia drzewa - wzór druku dostępny na stronie Urzędu Gminy Jednorożec-Ochrona Środowiska-wycinka drzew lub w Urzędzie Gminy Jednorożec pok. Nr 7

Opłaty: Zwolniony z opłat.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Jednorożec pok. Nr 7
7:30 - 15:30 w poniedziałek, wtorek, środa i piątek,
8:30 -16:30 w czwartek.

Sposób i termin załatwienia sprawy;

Procedura dotyczy dokonania zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa z działki stanowiącej
własność/współwłasność osoby fizycznej/osób fizycznych, gdy wycinka nie ma związku z działalnością gospodarczą.
 1. W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ dokonuje oględzin w terenie w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa i obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm od poziomu terenu, a w przypadku, gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni - obwodu każdego z tych pni, nie posiada pnia - obwodu poniżej korony drzewa.
 2. W terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin organ może w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw.
 1. W przypadku niekompletnego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa organ w drodze postanowienia nakłada obowiązek jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
Nałożenie przez organ obowiązku uzupełnienia zgłoszenia w trybie postanowienia przerywa bieg terminu na wniesienie sprzeciwu.
W przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia zgodnie z obowiązkiem nałożonym w drodze postanowienia, organ będzie mógł odstąpić od przeprowadzenia oględzin w terenie, pomimo ustalenia terminu ich przeprowadzenia i wniesie sprzeciw do zgłoszenia.

Tryb odwoławczy:

Na postanowienie w sprawie usunięcia braków w zgłoszeniu nie przysługuje zażalenie.
Odwołanie od decyzji w sprawie sprzeciwu do zamiaru usunięcia drzewa składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, Urzędu Gminy Jednorożec w godzinach pracy Urzędu).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Opłaty skarbowe:

Zwolniony z opłat skarbowych na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej. (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.).
Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2018
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.