Przejdź do treści
! UWAGA !
SZANOWNI MIESZKAŃCY! Od dnia 16 listopada 2020 r. zostaje otwarta kasa Urzędu Gminy w Jednorożcu (klienci Urzędu będą wpuszczani pojedynczo na I piętro Urzędu tylko i wyłącznie w celu dokonania opłat w kasie)

Służba wojskowa

ODROCZENIE TERMINU ODBYCIA ZASADNICZEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
 
                       
KOGO DOTYCZY

Poborowych ubiegających się o odroczenie terminu odbycia zasadniczej służby wojskowej
ze względu na bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny.

 
 
WYMAGANE DOKUMENTY

1.    Pisemny, uzasadniony i udokumentowany wniosek złożony przez poborowego.

Poborowy składa wniosek do Wójta podczas stawienia się do poboru po raz pierwszy.

Poborowy, który stawał już do poboru oraz mężczyzna który z jakichkolwiek powodów nie stawił się do poboru do końca roku kalendarzowego, w którym ukończył dwadzieścia cztery lata życia, może składać wniosek do Wójta w każdym czasie.

 
Wniosek powinien zawierać następujące dane:
a)   imię i nazwisko,

b) datę urodzenia poborowego,

c)   adres zamieszkania poborowego,

d) numer PESEL poborowego,

e) wyszczególnienie osób, do których zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki,
w tym imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, datę urodzenia oraz adres zamieszkania,

f)   uzasadnienie zawierające powód ubiegania się o uznanie poborowego za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny.

 
 
2.    Załączniki:
 

 

a)    Jeżeli zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą, która nie ukończyła szesnastego roku życia albo ukończyła siedemdziesiąty piąty rok życia do podania należy załączyć:

-      oświadczenie woli osoby, która ukończyła siedemdziesiąty piąty rok życia, wymagającej bezpośredniej opieki poborowego o konieczności sprawowania tej opieki, jeżeli osoba ta posiada pełną zdolność do czynności prawnych (oryginał),

-      oświadczenie poborowego zawierające wyszczególnienie członków rodziny osoby, wobec której zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki przez poborowego, bliższych lub równych stopniem pokrewieństwa wobec tej osoby, w tym imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa w stosunku do osoby wymagającej opieki, datę urodzenia i adres zamieszkania (oryginał).

 

 

b)    Jeżeli zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą całkowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej egzystencji do podania należy załączyć::

-            ostateczne orzeczenie o uznaniu osoby wymagającej opieki za całkowicie niezdolną do pracy
i do samodzielnej egzystencji (oryginał lub kopia poświadczona urzędowo za zgodność
z oryginałem),

-       oświadczenie poborowego zawierające wyszczególnienie członków rodziny osoby, wobec której zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki przez poborowego, bliższych lub równych stopniem pokrewieństwa wobec tej osoby, w tym imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa w stosunku do osoby wymagającej opieki, datę urodzenia i adres zamieszkania (oryginał),

-       oświadczenie woli osoby wymagającej bezpośredniej opieki o konieczności sprawowania tej opieki, jeżeli osoba ta posiada pełną zdolność do czynności prawnych (oryginał).

 

W przypadku gdy wniosek składany jest przez pełnoletniego członka rodziny poborowego, wymagającego sprawowania bezpośredniej opieki do wniosku należy załączyć pisemną zgodę poborowego na uznanie go za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny (oryginał).

 
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy w Jednorożcu - pok. nr 16 (I piętro)- od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

 
 
 
OPŁATY

§Od poświadczenia kopii dokumentu za zgodność z oryginałem – 3,00 zł od każdej strony.

§Od poświadczenia własnoręczności podpisu na oświadczeniu – 4,00 zł za każdy podpis.

§Złożenie podania wraz z załącznikami – nie podlega opłacie skarbowej.

 

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Od chwili otrzymania zawiadomienia o stawieniu się przed Rejonową Komisję Poborową poborowy (rocznik podstawowy - osoby mające 18 lat) składa pisemny wniosek oraz wymagane dokumenty do Wójta Gminy. Podanie złożone przez poborowego rozpatrywane jest przez Rejonową Komisję Poborową. Decyzję Wójta doręcza się poborowemu i Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień na piśmie wraz z uzasadnieniem.

Decyzja Wójta Gminy wydana dla poborowego (rocznik starszy) odsyłana jest do Wojskowej Komendy Uzupełnień (WKU) w Ostrołęce. Poborowy (rocznika starszego) wzywany jest do WKU
i informowany o sposobie załatwienia sprawy.

 
 
TRYB ODWOŁAWCZY
 
Od decyzji Wójta Gminy przysługuje odwołanie poborowemu oraz Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
 
 
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Inspektor do Spraw Wojskowych, Obrony Cywilnej i Spraw Gospodarczych – Pani Barbara Płoska

pok. nr 16 (I piętro), tel. bezpośredni 751 – 70 – 36 lub centrala 751 – 83 – 92 wew. 36

 
 
UWAGI

A.    Wniosek do Wójta nie musi być bezpośrednio złożony przez poborowego. Wniosek może również zostać złożony przez pełnoletniego członka rodziny poborowego, wymagającego sprawowania bezpośredniej opieki.

B.    Odroczenia ze względu na opiekę nad członkiem rodziny udziela się nie więcej niż trzy razy, każdorazowo na czas określony we wniosku, nie dłuższy jednak niż dwanaście miesięcy.

C.    Poborowy korzystający z odroczenia zasadniczej służby wojskowej jest obowiązany stawić się przed wojskowym komendantem uzupełnień niezwłocznie po upływie okresu odroczenia.

D.    Wójt może wezwać wnioskodawcę do dołączenia do wniosku, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, innych dokumentów niż wymienione w punkcie „Załączniki”, jeżeli w toku postępowania w sprawie o uznanie poborowego za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny zaistnieją rozbieżności między stanem przedstawionym przez wnioskodawcę
w uzasadnieniu a informacjami, które posiada organ. W przypadku nieusunięcia przez wnioskodawcę braków w powyższym terminie, pozostawia sprawę bez rozpoznania.

 
 
PODSTAWA PRAWNA

§ Art. 34, art. 39 ust. 1 pkt 3, art. 39 ust. 3, art. 39a, art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r.
Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.).

§ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2006 roku w sprawie orzekania konieczności sprawowania przez poborowego bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny (Dz.U. Nr 17 poz. 129).

§ Art. 2 ust. 1, pkt 1 ppkt d ustawy z dnia 09 września 2000 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity – Dz. U. z 2004 Nr 253, poz. 2536 z późn. zm.) oraz część III, kol. 2, ust. 5 i 7 załącznika do ustawy.

 
 
AKTUALIZACJA

Osoba odpowiedzialna za aktualizację: Pani Barbara Płoska

Data aktualizacji: 02.01.2007 r.

 
 
Opracowała: mgr Lilla Sopelewska, dnia 11.04.2006 r.
Sprawdziła: Pani Barbara Płoska ,dnia 02.01.2007 r.
Zatwierdziła: mgr Janina Popiołek, dnia 02.01.2007 r.
 
 
 

wyszukiwarka
szukaj
Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2018
Zamknij plakat
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.