! UWAGA !
Apelujemy o ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy w Jednorożcu oraz załatwianie możliwie spraw zdalnie – telefonicznie lub za pomocą Internetu (np. dokonywanie wpłat za podatek, odpady poprzez bankowość internetową)

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego

ZASIŁEK RODZINNY I DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO
ZASIŁEK RODZINNY I DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO

KOGO DOTYCZY
Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków przysługuje:
 1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka*,
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka**,
 3. osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia.
 

WYMAGANE  DOKUMENTY

 1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
 2. Zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym każdego członka rodziny, wydane przez właściwy urząd skarbowy (oryginał)
 3. Oświadczenia o dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym (oryginał)
 4. Inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, w tym:
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka (oryginał),
 • orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne (oryginał)’
 • dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenia(do wglądu),
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie dziecka (oryginał),
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający wyrok lub separację (oryginał),
 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna  prawnego dziecka (oryginał),
 • zaświadczenie szkoły o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej(oryginał),
 • zaświadczenie z urzędu pracy o braku propozycji zatrudnienia dla osoby ubiegającej się
  o dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania (oryginał),
 • zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie, na jaki został udzielony, oraz o okresach zatrudnienia (oryginał).
 1. Kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko.
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jednorożcu – pok. nr 5 (parter) – od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy Ośrodka.
 
 OPŁATY
Złożenie wniosku wraz z załącznikami nie podlega opłatom.
 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek
z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.
Świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne.
W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych po 10 dniu miesiąca, świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku. 3. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada. 4. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia. 4a. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
 
*)  Opiekun prawny to osoba ustanowiona przez sąd opiekuńczy do sprawowania opieki nad małoletnim.
**) Opiekun faktyczny to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka.
 
 
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 sierpnia do 30 września, świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc wrzesień wypłaca się do dnia 31 października.

Sprawa zostaje rozstrzygnięta wydaniem decyzji administracyjnej.

Odbiór decyzji może nastąpić osobiście przez Wnioskodawcę lub za pośrednictwem poczty
za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

 

TRYB  ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w  terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 

JEDNOSTKA  ODPOWIEDZIALNA

Kierownik Ośrodka  Pomocy Społecznej w Jednorożcu – Pani Alicja Kamińska
pok. nr 4 (parter), tel. (29) 751-88-53.
 

UWAGI

 1. Okres zasiłkowy oznacza okres od 1 listopada bieżącego roku do 31 października następnego roku
 2. Zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo
  o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny
  w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00.
 3. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
 • 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
 • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
 1. Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:
 • 18 roku życia lub
 • nauki w szkole ,jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
 1. Zasiłek rodzinny  oraz dodatki nie przysługują osobie samotnie wychowującej dziecko jeżeli nie zostały zasądzone alimenty na rzecz dziecka od drugiego z rodziców. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy osobie samotnie  wychowującej dziecko nie zasądzono alimentów, ponieważ:
 • drugi z rodziców nie żyje,
 • ojciec dziecka  jest nieznany,
 • powództwo o ustalenie alimentów od drugiego z rodziców zostało oddalone.
 1. Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli dziecko:
 • przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w rodzinie zastępczej,  
 • pozostaje w związku małżeńskim.
 1. Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:
 • urodzenia dziecka,
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek ustawowego okresu jego pobierania,
 • samotnego wychowywania dziecka,
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 • rozpoczęcia roku szkolnego,
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
 

PODSTAWA  PRAWNA

 • Art. 4, art. 5 ust. 1 i 2, art. 6 – 8 ustawy z dnia  28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
  (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 228 poz. 2255, z późniejszymi zmianami).
 • § 2 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu
  i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105 poz. 881).
 
Wnioski o świadczenia rodzinne składa się według miejsca zamieszkania!

 

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2018
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.