! UWAGA !

Świadczenia z pomocy społecznej

Pomoc społeczna


Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, z którymi nie są w stanie sobie poradzić, wykorzystując własne możliwości i uprawnienia.
Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w godnych warunkach. Pozwala także zapobiegać trudnym sytuacjom życiowym, wspierając ich przy usamodzielnieniu się oraz integracji ze środowiskiem.
Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w formie finansowej, rzeczowej oraz w formie usług. System świadczeń pomocy społecznej wspiera finansowo osoby i rodziny o niskich dochodach oraz pozbawione dochodu. 
Ministerstwo kształtuje politykę dotyczącą pomocy społecznej. Określa kierunki działań, przygotowuje  rozwiązania, opracowuje standardy i  monitoruje ich wdrażanie. 
Przygotowuje rządowe i resortowe programy wsparcia osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz programy aktywnych form pomocy dla wybranych kategorii osób z grup szczególnego ryzyka, w tym w szczególności osób dotkniętych ubóstwem. Tworzy i doskonali standardy usług w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, w podmiotach zatrudnienia socjalnego oraz standardy usług środowiskowych, a także monitoruje proces ich wdrażania.

Kryteria przyznawania świadczeń

Świadczenia z pomocy społecznej przyznawane są osobom i rodzinom, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego.
Za dochód zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj.Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.) uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania pomniejszoną o:
 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym dla osób fizycznych,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Aktualna wysokość kryterium dochodowego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r., poz. 1058) wynosi:
 • 634 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
 • 514 zł dla osoby w rodzinie,
przy czym kryterium dochodowe w przypadku rodziny stanowi iloczyn kwoty 514 zł oraz liczby członków rodziny.

Rodzaje pomocy :

Świadczenia Pieniężne

 • zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe
 • zasiłki okresowe
 • zasiłki stałe (przyznawane osobom spełniającym kryterium dochodowe, niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym) .

Świadczenia Niepieniężne

 • sprawienie pogrzebu
 • udzielenie schronienia
 • pomoc w formie posiłku
 • usługi opiekuńcze sprawowane w miejscu zamieszkania
 • usługi opiekuńcze specjalistyczne sprawowane w miejscu zamieszkania
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane za osoby pobierające zasiłek stały.
Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2018
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.